ОмскАвтоСклад

Протопопівська сільська рада Балаклійського району

Регламент

Регламент

Протопопівської сільської ради

 

Затверджено 

На ІІ сесії VІ скликання

Протопопівської сільської ради

Від «01» грудня 2010 року

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Сільська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про самоврядування України» та іншими законами. 

Рада складається з 12 рівних у своїх правах депутатів, які є повноваженими та відповідальними представниками виборців. Повноваження депутата ради починається з моменту офіціального оголошення територіальної виборчої комісії на сесії ради рішення про підсумки виборів та визначення повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії ради нового скликання. Порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначається Конституцією України. Законом «Про місцеве самоврядування України», законом «Про статус депутата» та іншими законами.

Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет. Який очолює сільський голова.

Рада функціонує в тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування трудовими колективами, громадськими організаціями, рухами, створює умови  реалізації громадянам їхніх конституційних прав в управлінні державними і громадськими справами. Строк повноважень ради, обраної на чергових місцевих виборах визначається Конституцією України.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Сільська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування України» та іншими законами до її відома.

Включено на пленарних засіданнях сільської ради вирішувати такі питання:

1.затвердження регламенту ради;

2.утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3.утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін  до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4.обрання за пропозицію сільського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

5.затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності виконавчого комітету, втрат на їх утримання;

6.творення за поданням сільського голови інших виконавчих органів ради;

7.затвердження пану роботи та заслуховування звіту про його виконання;

8.заснування засобів масової інформації відповідальної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9.заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради;

10. прийняття рішень про недовіру сільському голові;

11. заслуховування звітів постійних комісій виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановлену законом;

15. скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актом законодавства, рішення Протопопівської сільської ради, прийнятим у межах її повноважень;

16. прийняття рішень щодо дострокового припинення  повноважень сільського голови у випадках, передбачених цим Законом;

17. визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

18. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19. прийняття відповідно до  законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;

20. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально – технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21. прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціації, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22. затвердження програм соціально – економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно – територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23. затвердження бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання бюджету;

24. встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

25. утворення позабюджетних цільових ( у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про ці кошти; затвердження звітів про використання зазначених коштів;

26. прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

27. прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету

28. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

29. встановлення для підприємств, установ та організацій, о належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

30. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів  комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначення доцільності , порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі – продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано не дійсним, про створення, ліквідацію, організацію та перепрофілювання підприємств, установ, та організацій комунальної власності територіальної громади;

31. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

32. створення у разі необхідності органів і служб для  забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

33. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

34. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

35. затвердження відповідно до закону ставок земельного податку розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;

36. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

37. прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно –заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом»

38. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативними включає відповідну територію;

39. створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;

40. заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відведеній території, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівника цих органів у разі визначення їх діяльності незадовільною;

41. прийняття рішень з питань адміністративно – територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

42. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівельних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, що знаходяться на  території ради;

43. затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

44. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45. прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

46. прийняття рішень пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

47. прийняття рішень про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

48. затвердження статуту територіальної громади;

49. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Виконком сільської ради будує свою роботу згідно власних (самоврядних) і делегованих повноважень.

До відання виконавчих комітетів сільських рад згідно Закону України «Про місцеве самоврядування України» належить повноваження у сфері соціально – економічного і культурного розвитку, планування та обліку освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, соціального захисту населення, в галузі бюджету, фінансів і цін, житлово – комунального господарства, побутового,торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, будівництва, зовнішньоекономічної діяльності та оборонної роботи.

Виконавчий комітет сільської ради має також повноваження щодо управління комунальною власністю, вирішення питань адміністративно – територіального устрою, забезпечення порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України.

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання, які скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем сільської ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

 

Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку визначеного законом і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського голови обраного на чесних місцевих виборах визначається Конституцією України.

1.Повноваження сільського голови починається з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради про його обрання і Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування України».

2.Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частини першої та другої статті 73 цього Закону.

3.У разі звільнення з посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень сільського голови здійснює секретар відповідної сільської ради. Секретар сільської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії сільської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

4.Сільський голова:

4.1.Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади  на території ради, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

4.2.Організує роботу ради та її виконавчого комітету.

4.3.Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

4.4.Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

4.5.Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради.

4.6.Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради та її виконавчого комітету.

4.7.Здійснює керівництва апаратом ради та її виконавчого комітету.

4.8.Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради.

4.9.Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

4.10.Призначення на посади та звільнення з посад виконавчого комітету сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

4.11.Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

4.12.Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

4.13.Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

4.14.Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

4.15.Звертається до суду щодо визначення незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

4.16.Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно д законодавства,  з питань, віднесених до виконавчої компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

4.17.Веде особистий прийом громадян.

4.18.Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

4.19.Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншим законом, якщо  не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до видання її виконавчих органів.

4.20.Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

5.Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6.При здійсненні повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним -  перед відповідною громадою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним виконавчої влади.

7.Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів раду будь – який визначений ними термін.

 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ РАДИ

 

Загальний склад ради складається з 12 депутатів Протопопівської сільської ради, які обираються жителями відповідного села на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Рада вважається правомочною за умови обирання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі якщо ради обрано менше двох третин її склад, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження ради попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить як дві третини депутатів до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

Повноваження сільської ради обраної на позачергових, повторних або перших виборах,закінчується у день відкриття першої сесії ради, обраної на наступних (чергових або на позачергових) виборах.

 

СЕСІЯ РАДИ

 

1.Перша сесія новообраної сільської ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніше, як через місяць після обрання ради у правомочному складі. Її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови і визначення їх повноважень.

2.Наступні сесії сільської ради скликаються сільським головою.

3.Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

4.У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається: сільської ради – секретарем сільської ради.

У цих випадках сесія скликається:

4.1.Відповідно до доручення сільського голови.

4.2.Якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, або її виконавчого комітету.

4.3.Якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом «Про місцеве самоврядування України».

5.Сесія сільської ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, або її виконавчого комітету.

6.У разі якщо вищезазначені посадові особи у двотижневий строк не скликають сесію, сесія може бути скликана депутатами ради, становлять не менше як одну третину складу, або постійної комісії ради.

7.Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питання, які передбачається внести на розгляд ради.

8.Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у вищезазначених випадках – секретар ради. Сесію також відкриває за дорученням група депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

9.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

10.Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою,постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою міської державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.

11.Не пізніше, як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.

12.Порядок скликання сесії ради, підготовки  і розгляду нею питань, прийняття рішень ради пр. порядок денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради. Протоколи сесій сільської ради, прийняті нею рішення підписується сільським головою, у разі їх відсутності – відповідно секретарем сільської ради, або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

13.Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

 

 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

 

1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконання рішень ради, її виконавчого комітету.

2.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3.До складу постійних комісій можуть бути обрані сільський голова, секретар сільської ради.

4.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально – культурного будівництва, інші питання, які вносять на розгляд сесії, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6.Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також з питань, внесених до видання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради.

7.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими організаціями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.

9.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.

10.За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

11.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

12.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіям на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

13.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

14.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

15.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положення про постійні комісії, що затверджуються радою.

16.На сесії сільської ради можуть утворюватися тимчасові комісії, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

17.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії  ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини від загального складу ради.

18.Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі і її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з їх роботою.

19.Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

 

 

 

 

СЕКРEТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

1.Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

2.Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час)займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3.Секретар сільської ради:

3.1.Скликає сесії ради у вищезазначених випадках, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачають внести на розгляд ради.

3.2.Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках передбачених частиною шостою статті 46 Закону «Про місцеве самоврядування України».

3.3.Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

3.4.Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

3.5.За дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

3.6.Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

3.7.Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

3.8.Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

3.9.Вирішує за дорученням сільського голови або  ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

4.Секретар сільської радимо же за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

5. Повноваження секретаря сільської ради можуть буди достроково припинені за рішенням Протопопівської сільської ради.

Матеріальна і фінансова діяльність сільської ради, відповідальності посадових осіб ґрунтується на підставі Закону «Про місцеве самоврядування України» та інших законів.

У разі ліквідації неприбуткової організації активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

Секретар сільської ради        Н. Линник